ทดสอบการเปิดไฟล์เสียง Mp3 หลวงปุ่ทองดี อนีโฆ

เนื่องจากชื่อไฟล์ทำเป็นภาษาไทยไม่ได้ครับ ขอพิมพ์บอกรายชื่อไว้ตรงนี้แทนนะครับ

001 สมบัติหลวงปู่ ทรัพย์ภายใน 006 นั่งให้สบายกาย 011 การชำระหนี้สงฆ์
002 กรรมฐานเบื้องต้น 007 แรงใจในการสร้างบารมี 10 ทัศ 012 จิตเป็นตัวรับอารมณ์
003 ปฏิจจสมุปบาท 008 ชีวิตกับความตาย แผ่นที่2 013 จิตเป็นตัวรับอารมณ์ 2
004 มูลเหตุแห่งทุกข์ 009 การเกิดและการรู้จักทุกข์ด้วยปัญญา 014 จิตลงสู่ภวังค์
005 ชีวิตกับความตาย แผ่นที่1 010 สติปัฎฐาน 4 015  จิตลงสู่ภวังค์ 2

ดาว์โหลดรายชื่อธรรมะเล่น
e

 


016 อนิสงการสวดมนต์ฯ 021บันทึกเรื่องพุทธศาสนาจากพงศาวดารมอญฯ 026 เรื่องกรรม งูเหลือมคายพิษฯ
017 ศิล สมาธิ ปัญญาฯ 022 พระศรีอริยเมตรไตรฯ 027 จิตดวงเดิมและการไม่รู้จักทุกข์
018 หลวงปู่ฯ_อริยมรรคฯ 023 เรื่องพระมหาเถระคันฉ่องฯ 028 ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์อย่างยิ่ง
019 หลวงปู่ฯ_ธรรมอันเป็นมงคลฯ 024 เรื่องภูลังกา,พระพุทธวงศ์ 029 ขันธ์๕เป็นเหตุแห่งทุกข์
020 การอุทิศส่วนกุศลให้เทวดา 025 อนิสงการสวดมนต์ฯ 030 หลวงปู่ฯ_การเข้าถึงวัดฯ

 

ดาว์โหลดรายชื่อธรรมะเล่น
e


031 หลวงปู่ฯ_ชนะตนนั่นแหละดี 036 เตือนสติผู้ปฏิบัติ 2 ธค.49 041 ฝึกกรรมฐานเพื่ออะไร
032หลวงปู่ฯ_อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ฯ
(บทบาทชีวิตและความทุกข์ต่างๆนาๆ)
037 เทศน์รพ.รามา2551 042 พ่อแม่สร้างให้เรามาทำความดีหรือความชั่ว
033 ความฝันและการกรวดน้ำ 038 เทศน์สอนฆราวาส 043 พุทธคุณ 2 ธค.49
034 ความยึดมั่นในขันธ์ 5 039 เทศน์อบรมพระ 044 ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา
035 จริต๖ 2 ธค.49 040 บารมี10 045 มนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร

ดาว์โหลดรายชื่อธรรมะเล่น
e

Additional information