ทดสอบการเปิดไฟล์เสียง Mp3 หลวงปุ่ทองดี อนีโฆ

เนื่องจากชื่อไฟล์ทำเป็นภาษาไทยไม่ได้ครับ ขอพิมพ์บอกรายชื่อไว้ตรงนี้แทนนะครับ

001 สมบัติหลวงปู่ ทรัพย์ภายใน 006 นั่งให้สบายกาย 011 การชำระหนี้สงฆ์
002 กรรมฐานเบื้องต้น 007 แรงใจในการสร้างบารมี 10 ทัศ 012 จิตเป็นตัวรับอารมณ์
003 ปฏิจจสมุปบาท 008 ชีวิตกับความตาย แผ่นที่2 013 จิตเป็นตัวรับอารมณ์ 2
004 มูลเหตุแห่งทุกข์ 009 การเกิดและการรู้จักทุกข์ด้วยปัญญา 014 จิตลงสู่ภวังค์
005 ชีวิตกับความตาย แผ่นที่1 010 สติปัฎฐาน 4 015  จิตลงสู่ภวังค์ 2

ดาว์โหลดรายชื่อธรรมะเล่น
e

 

Additional information